Aug 21, 2015

Shriparni Sri Satya Sai Baba 3D Yantra for Akarshna Vriddhi...

Shriparni Sri Satya Sai Baba 3D Yantra for Akarshna Vriddhi

The Sai Maha Yantra is variously known as Shree Sai Chakram, Shri Sai Yanthram, Prathyaksha Bhagavaan Shree Sathya Sai-three Sapthamayee Yanthra Chakra, among Sai devotees. The followers of...